Общи условия

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете условията, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.vapepro.bg

 

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на www.vapepro.bg, които уреждат правилата за използването на vapepro.bg

 

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА www.vapepro.bg

2.1. „Трейдон бг“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление град София, жк. Горубляне, бул. Самоковско шосе №23 и с ЕИК 205933493

2.2. „Трейдон бг“ ООД администрира интернет сайта www.vapepro.bg, (наричан за краткост „Платформата“). Дружеството „Трейдон бг“ ООД щe бъде наричано за краткост по-долу „Вейппро“.

2.3. Можете да се свържете с Вейппро на посочения телефон +359 888 118 040, чрез попълване на формуляра ТУК или на имейл office@vapepro.bg. Повече информация за таксите можете да откриете в секцията „Контакти“ в Платформата.

3.ДЕФИНИЦИИ
3.1. Потребител – „Потребител“ е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е приело настоящите Общи условия.
3.2. Платформата – Интернет сайт, хостван на уеб адреса www.vapepro.bg и неговите поддомейни.
3.3. Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Вейппро и Потребителя.
3.4. Супервайзър – представлява лице, оторизирано от Вейппро да приема заявки от външни Търговски обекти и Дистрибуторски складове.

3.5. Съдържание

 • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
  • съдържанието на всяко съобщение от страна на Потребителя към Вейппро, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
  • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Вейппро и Потребителя, чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
  • информацията на Платформата, описваща спецификациите на артикулите от продуктовия каталог.
 • други данни, описани в Пларформата.
  3.6. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
  3.7. Спецификации – всички характеристики и/или описания на артикулите в Платформата, така както са посочени в описанието им.

3.8. Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя, който е задал въпрос. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Потребител на друг Потребител в рамките на един диалог.


4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на Вейппро обвързват всички Потребители на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Вейппро си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Потребителите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. Вейппро полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Вейппро уточнява, че изображенията на артикулите имат илюстративен и насочващ характер, съответно артикулите от Платформата, които се разпространяват в магазинната мрежа могат да се различават от тези на изображенията.
4.6. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Вейппро не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.7. Поради спецификата на изложените артикули, Платформата не е предназначена за директни продажби, в смсиъла на онлайн магазин и служи като продуктов каталог, чиято основна цел е да запознава Потребителите със спецификациите на артикулите, също да предоставя възожности за директна комуникация между Вейппро и Потребителите.

4.8. Съдържанието на Платформата е ограничето само за лица, навършили 18 години, като Вейппро се ангажира да уведомява за това всеки нов Потребител достигнал до Платформата.

4.9. Договорни отношения, свързани с дистрибуция или реклама на излаганите в Платформата продукти, с лица под 18 години, не са възможни под никаква форма.  

4.10. Клиентът има право да публикува мнения относно артикулите, които се презентират на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

4.11. Комуникацията с Вейппро може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

4.12. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на презентираните актикули, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията в Платформата да не отговарят напълно на външния вид на съответния артикул или да създават грешно впечатление. Вейппто не носи отговорност за такива несъответствия.

 

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  5.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Вейппро.
  5.2. Вейппро има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

5.3. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.

5.4. Потребителят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Вейппро за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Вейппро и Потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Вейппро, който има право да потърси отговорността на Потребителя за това.
5.5. Простото изпращане до Потребителия или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Вейппро няма да се счита за съгласие от страна на Вейппро да позволи на Потребителя да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Вейппро.
5.6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Вейппро.

 

6.ОТГОВОРНОСТ
6.1 Платформата не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребител вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

7.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

 

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
  Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че Вейппро може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на Документа, на друго дружество или трето лице, което е част от фирмената група на Вейппро. Евентуалните спорове, възникнали между Вейппро и Потребител, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

25.1 Артикулите, изложени на Платформата работят, посредством литиево-йонна батерия. Тя има неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве, в случай, че не се събира разделно.

25.2. Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което е поставен.